top of page

STRUCTURAL DESIGN, SHOP DRAWING AND FABRICATION 

งานโครงสร้างเหล็ก

RTE provides customized fabrication and erection service for general steel structure from Plant Steel Structure, Piping Work, Plant Equipment Installation, Factory Steel Structure, Hydraulic Gate Work, Bridge Steel Structure, Penstock to Pressure Vessel and Storage Tank.

 

ริคไทย ผลิตและให้บริการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทุกประเภท เช่น โครงสร้างอาคาร โรงงาน โกดัง งานท่อ งานติดตั้ง ประตูระบบไฮดรอลิค โครงสร้างสะพานเหล็ก และท่อส่งน้ำเขื่อน

bottom of page